Inici - Agenda - Seminari LA DECLARACIÓ DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS. EXERCICI 2016. - Girona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari LA DECLARACIÓ DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS. EXERCICI 2016. - Girona


Ponents

Sr. Josep Mª Noguera i Amiel Llicenciat ADE i Economia; Responsable del Servei de Consultoria Fiscal de l’APttCB; Membre Gabinet d’Estudis APttCB.


Descripció

En el segon any d’ aplicació de l’Impost sobre Societats segons la nova Llei 27/2014, s’han produït canvis que han entrat en vigor aquest any 2016, com pot ser el nou tractament comptable del fons de comerç i dels actius intangibles i les diferències temporànies que comporta en l’aplicació de la despesa fiscal. Així mateix ha estat i continua sent controvertida la reversió lineal en 5 anys dels deterioraments de les participacions aplicada en exercicis anteriors, i que ja ha estat d’aplicació en el tancament comptable i fiscal de 2016, i per tant serà rellevant en les pròpies declaracions de l’IS respecte els increments de la quota a liquidar.

Cal posar de rellevància també les limitacions en la deducció de determinades despeses, la informació a tenir en compte respecte els interessos financers, tenint en compte el límit del 30% del benefici operatiu i la informació fidedigna a traslladar en els apartats corresponents del model 200, el “dret d’ opció” en l’aplicació de les bases imposables negatives i la rellevància de la sentència del TEAC, que pot determinar un criteri inversemblant.

Pretenem fer una sessió des de la vessant pràctica, tot revisant aquells aspectes que suposen ajustos fiscals al resultat comptable més corrents, que determinen una ampliació de les diferències permanents i temporàries (deduïbles i imposables), així com l’aplicació de la reserva de capitalització i la reserva d’anivellament com a incentius fiscals en la reducció de la base imposable i els seus criteris mercantils i comptables a tenir en compte en aquest tancament de 2016.

També es d’especial relleu comentar aspectes concrets de les anomenades societats patrimonials, és a dir, de les que no tenen activitat econòmica als efectes de l’article 5 de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats.

PROGRAMA

Relacionem a continuació aquells aspectes més rellevants que seran tractats en la sessió, realitzant alguns exemples pràctics:

1.Anàlisi de les qüestions més rellevants del Model 200, i en especial els ajustos fiscals més significatius en la conciliació del resultat comptable i la Base Imposable.

2.Criteris a tenir en compte en la reversió dels deterioraments de les participacions.

3.Criteris en la consideració de les societats patrimonials sense activitat econòmica. Aplicació d’incentius fiscals de la Llei 27/2014.

4.Entitats parcialment exemptes i entitats sotmeses a la Llei 49/2002 (diferenciació).

5.Amortització del Fons de Comerç i dels actius intangibles de vida útil definida o indefinida (canvis produïts i significatius a partir de 2016). Ajustos fiscals a tenir en compte.

6.Correccions de valor: pèrdua per deteriorament del valor dels elements patrimonials. Deteriorament dels saldos deutors.

7.Despeses no deduïbles, liberalitats i despeses de caràcter il·lícit.

8.Compensació i restriccions en la compensació de les BI negatives i la seva comprovació per part de l’AEAT (10 anys). Sentència del TEAC rellevant a considerar respecte al “dret d’ opció” en la compensació de les BIN’S.

9.Canvis en les operacions vinculades. Tractament de les operacions vinculades en les Pimes. Criteris en les vinculacions dels socis de societats professionals.

10.Reserva de capitalització i reserva d’ anivellament per Pimes.  Exemples pràctics.

11.Tipus impositius de caràcter general i per empreses que iniciïn noves activitats.

12.Deduccions per a la realització de determinades activitats i exempció en els dividends per participació en d’ altres societats i venda de participacions (art. 21 Llei 27/2014).

13.Incentius fiscals empreses de reduïda dimensió. Criteris de Grup.

Data

05-07-2017


Lloc

Sala d’Actes de la Delgació de Girona C/ Francesc Rogés, 29, baixos


Horari

Dimecres, 5 juliol de 2017 de 16 a 19:30 hores.


Preus

Associat : 81,00 €

2º Asistent i següents : 71,00 €

No Asociat : 195,00 €