Inici - Agenda - CANCEL·LAT Curs Pràctic DIA A DIA DE LES SOCIETATS MERCANTILS (nivell bàsic) 8 h. - Girona

Agenda

Afegir a destacats:

CANCEL·LAT Curs Pràctic DIA A DIA DE LES SOCIETATS MERCANTILS (nivell bàsic) 8 h. - Girona


Ponents

Sr. Miguel Ángel Romero Mogorrón Advocat. Màster en Dret de l’Empresa. Màster in Business Administration. Responsable del Servei de Consultoria Mercantil i Membre del Gabinet d’Estudis de l’APttCB.


Descripció

Atenent  la idea de alguns del nostres associats realitzarem un curs dedicat a la creació, gestió i el dia a dia de les Societats Mercantils, que hem considerat adient dividir en tres nivells: bàsic, mitjà i avançat, de manera que pugueu escollir per mòduls o bé el curs sencer.

L’objectiu principal d’aquest curs és la formació general necessària per als Tècnics Tributaris i els seus col·laboradors, que estiguin interessats en ampliar i perfeccionar els seus coneixements en el dret de les Societats Mercantils des d’una visió teòrica i pràctica.

Avui dia, per la nostra activitat professional hem de tenir la preparació suficient per a poder atendre consultes al marge de l’àmbit tributari, és per això que hem de complementar al nostra formació en altres matèries. La Pràctica Societària i el domini de tot allò relacionat amb les Societats Mercantils és una matèria obligada en la nostra formació.

Us presentem el primer mòdul del Curs “DIA A DIA DE LES SOCIETATS MERCANTILS”, que consta de tres nivells, en els que es farà un recorregut des de la constitució fins a la liquidació passant per totes les fases de la vida i el dia a dia d’una Societat Mercantil. Us podeu inscriure en qualsevol dels cursos o bé en tots.

PROGRAMA 

1. LA CONSTITUCIÓ
1.1. Aspectes generals i tipus societaris.
1.2. Procés fundacional, la societat en formació i la nul·litat.
1.3. Les aportacions.
       1.3.1. Aportacions dineràries.
       1.3.2. Aportacions no dineràries.
                 1.3.2.1. Aportacions no dineràries a la S.A.
                 1.3.2.2. Aportacions no dineràries a la S.L.
      1.3.3. Prestacions accessòries.
1.4. Les accions / participacions.
       1.4.1. Les accions.
       1.4.2. Les participacions.
       1.4.3. Negocis sobre les accions / participacions pròpies.
1.5. Els estatuts. 

2. LA DISSOLUCIÓ

2.1. Formes de dissolució de les societats de capital.
2.2. Dissolució per acord de la junta general.
2.3. Dissolució de ple dret.
2.4. Dissolució per concurrència de causa legítima.
       2.4.1. Causes legals i estatutàries de dissolució.
       2.4.2. Efectes de la concurrència d'una causa de dissolució.
2.5. Efectes de la dissolució.
2.6. La reactivació de la societat dissolta. 

3. LA LIQUIDACIÓ

3.1. Concepte de liquidació.
3.2. La figura jurídica dels liquidadors. Nomenament, funcionament i cessament dels liquidadors.
3.3. Les operacions de la liquidació.
3.4. La insolvència de la societat durant la liquidació.
3.5. La cessió global de l'actiu i del passiu.
3.6. L'aprovació per la junta de les operacions de liquidació: el balanç final.
3.7. Divisió del patrimoni entre els socis i quota de liquidació.
3.8. L'extinció de la societat. Actiu i passiu sobrevinguts. 

POSSIBILITAT DE DOS NIVELLS MÉS SI HI HA PROU QUÒRUM

NIVELL MIG

L'Estructura societària, la modificació dels Estatuts Socials, l'Augment i Reducció del Capital Social i les Comptes Anuals.

NIVELL AVANÇAT

Les modificacions estructurals, la separació i exclusió dels Socis i les Societats Unipersonals.

Data

11-12-2017


Lloc

Delegació Girona. C/ Francesc Roges, 29, baixos


Horari

De 10 a 14 h. i de 16 a 20.00 h.