Inici - Agenda - Seminari TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE Exercici 2017 - Barcelona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE Exercici 2017 - Barcelona


Ponents

En Josep Mª NOGUERA i AMIEL, Llicenciat en ADE i Economia, responsable del Servei de Consultoria Fiscal de l'APttCB. Membre del Gabinet d'Estudis de l'APttCB.


Descripció

Any 2017, tercer any des de la vigència de l’actual Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats. En aquest període, canvis molt substancials, si ens atenem a la tributació actual en aquest impost per les SCP. Caldrà fer una certa revisió a futur de qüestions rellevants d’aquestes entitats en criteris fiscals i comptables, de la Disposició transitòria 32ª en quant a la distribució de reserves amb anterioritat a 2016, així com l’aclariment d’alguns criteris relatius a la retribució dels socis.

Cal revisar també aquells aspectes més rellevants de l’Impost sobre Societats, en aspectes com l’aplicació de la reserva d’anivellació i la reserva de capitalització i els seus requeriments formals, en les despeses fiscals per deterioraments, en  les despeses no deduïbles i liberalitats, en la compensació de bases imposables negatives i el dret a comprovar més enllà de la prescripció, així com els criteris de les societats patrimonials i la consideració dels elements afectes a l’activitat econòmica, l’exempció pels dividends percebuts i la transmissió de participacions, les deduccions en quota a aplicar, així com els criteris comptables i fiscal en l’ amortització del fons de comerç i els intangibles.

Afavorir les prevencions i un control més exhaustiu, d’acord a les consultes vinculants de la DGT en relació a  Impost sobre Societats i l’IRPF, així com criteris de Gestió i de la Inspecció tributària en diferents matèries, i aquelles previsions necessàries a tenir en compte en la perspectiva del mes de Gener de 2018: qüestions formals abans de finalitzar l’any, qüestions controvertides com la no consideració de les BIN’s en cas d’ extemporaneïtat i  les despeses fiscalment deduïbles en activitats econòmiques.

El clàssic de cada exercici i comentar les prevencions tributàries necessàries. Destaquem el següent:

 CONSIDERACIONS TRIBUTÀRIES AMB INCIDÈNCIA AL TANCAMENT FISCAL DE L’ EXERCICI 2017

Questions rellevants en l’ àmbit de l’ IRPF a tenir en compte abans de finalitzar 2017.
Criteris a aplicar en les deduccions fiscals del nou decret de mesures urgents dels autònoms.
Actualització principi meritació i criteri d’exigibilitat en les operacions a termini.
Correccions de valor: deterioraments no deduïbles fiscalment en elements patrimonials.
Criteris en l’aplicació de les amortitzacions.
Amortització del Fons de Comerç i dels actius intangibles de vida útil definida o indefinida (canvis produïts i significatius a partir de 2016).
Despeses no deduïbles, Liberalitats i despeses de caràcter il·lícit.
Comprovació Bases Imposables Negatives (10 anys). Insolvències definitives. Criteris de Gestió Tributària en el “dret d’ opció” aplicat en la compensació de BIN`s. Límits aplicables en la compensació.
Criteris de la Disp. Transitòria 32ª Llei 27/2014 Impost sobre Societats de les societats civils amb objecte mercantil i criteris tributaris de les que desenvolupen activitats professionals.
Criteris d’Inspecció tributària en activitats professionals. Aplicació 75% com a “save harbour” en l’atribució de rendes als socis.
Reserva de capitalització i reserva d’anivellament per Pimes. Tipus impositius de caràcter general i per empreses que iniciïn noves activitats.
Canvis en operacions vinculades i rellevància de criteris al 2017.
Règim d’exempcions: dividends de caràcter intern i extern i plusvàlues per a la transmissió de participacions.
Criteris d’Inspecció tributària en la retribució dels administradors i en les societats professionals. Criteris fiscals en l’atribució de rendes als socis, i en les retribucions en aplicació del 7.p).

Data

18-12-2017


Lloc

SEU CENTRAL Carrer Lepant, 235, baixos 08013 - BARCELONA


Horari

De 16 a 20 h.


Preus

1r. Assistent : 81,00 €

2n assistent i següents : 71,00 €

No associats : 195,00 €