Inici - Agenda - TGN - Seminari NOVETATS FISCALS 2018. Actualització tributària

Agenda

Afegir a destacats:

TGN - Seminari NOVETATS FISCALS 2018. Actualització tributària


Ponents

En Josep Mª NOGUERA i AMIEL, Llicenciat en ADE i Economia, responsable del Servei de Consultoria Fiscal de l'APttCB. Membre del Gabinet d'Estudis de l'APttCB.


Descripció

Iniciem l’any 2018 en el que hem de revisar les pròpies novetats aprovades el 30 de desembre de 2017, en format de Reial Decret-Llei, en el que hi ha tot un seguit de normes tributàries en l'àmbit de l'Impost sobre Societats, de l'IRPF, del Reglament de Recaptació i del Règim Sancionador, etc. Malgrat no haver aprovat la Llei de Pressupostos, s'ha de fer l'anàlisi d'aquestes mesures tributàries, en especial determinades modificacions respecte els procediments de gestió i d'inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs. 

L'any 2017, va suposar un canvi de paradigma respecte de la informació a temps real de l'IVA (SII IVA), i caldrà esmentar les incidències que s'hagin pogut produir, i els canvis temporals en l'enviament electrònic a partir de l'1 de gener de 2018. Cal fer menció d'aquells aspectes concrets en l'àmbit de l'IVA en quant a criteris formals, així com el criteri actual de les subvencions vinculades als preus, etc. 

La sessió prevista pretén també ser una actualització tributària respecte dels tipus de retenció aplicables, els criteris de l'estimació objectiva per a l'exercici 2018, la revisió de les tarifes de renda, criteris en l'IRPF relatius a la pèrdua de valoració de les accions del Banc Popular, així com també els nous criteris en la deducció fiscal en l'IRPF dels subministraments en l'afectació parcial de l'habitatge habitual i manutenció per desplaçament, de les activitats econòmiques desenvolupades pels autònoms. 

També d'altres canvis rellevants en l' àmbit de l'Impost sobre Societats produïts d'acord al Reial Decret Llei 3/2016, alguns d'ells que ja van entrar en vigor l'any 2016 i d'altres que la seva vigència és a partir de 2017, i que cal revisar tot fent els exercicis pràctics pertinents, així com també els canvis d'acord al Reial Decret 602/2016, pel qual es modifiquen aspectes del PGC 2007, en especial als que pertoquen al Fons de Comerç i als immobilitzat intangibles. 

Creiem del tot oportú revisar en quin punt es troben determinades normes tributàries de caràcter autonòmic aprovades en la Llei de Pressupostos de 2017, en quant a la seva vigència. També caldrà revisar les novetats en la informació a facilitar dels pisos turístics, i farem esment a algunes Resolucions de Tributs rellevants que afecten a la determinació de la Base Imposable en l'Impost s/. Societats. 

La sessió de novetats fiscals 2018 (actualització tributària) versarà, entre d'altres, sobre: 

- Anàlisi de les modificacions més rellevants dels Reials Decrets aprovats el 30 de desembre de 2017, en quant a l'IRPF, Impost sobre Societats, IVA i Procediments de Gestió i Inspecció tributària, etc.
- Criteris a partir de 2018 en la deducció fiscal en l'IRPF dels subministraments en l'afectació parcial de l'habitatge habitual al desenvolupament de l'activitat econòmica i en la manutenció per desplaçaments.
- Novetats i criteris del SII de l'IVA, en el sistema d’enviament telemàtic de les anotacions registrals.
- Canvis de criteri en l'IVA respecte les subvencions percebudes considerades i vinculades directament al preu.
- Novetats del R.D. 602/2016, de modificació del PGC 2007 i Pimes i criteris fiscals.
- Novetats que ja afecten al període impositiu 2017 i 2018 en l’ Impost s/. Societats.
- Aclariment de normativa tributària en la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2017 i previsions per a 2018 de l’Estat i Catalunya.
- Tipus de retencions aplicables a partir de 1 de gener de 2018.
- Altres qüestions fiscals de rellevància que s' haguessin pogut aprovar i/o dictaminar per l'AEAT.

Data

14-02-2018


Lloc

Sala d’Actes de la Delegació de Tarragona. Pl. Ponent, 5, 7a. planta.


Horari

De 16.00 a 19.30 hores.


Preus

Associats o membres del despatx : 81,00 €

2n Assistent i següents : 71,00 €

No associats : 195,00 €