Inici - Agenda - Curs L'IMPOST SOBRE SOCIETATS - Girona

Agenda

Afegir a destacats:

Curs L'IMPOST SOBRE SOCIETATS - Girona


Ponents

En Josep Mª NOGUERA i AMIEL, Llicenciat en ADE i Economia, responsable del Servei de Consultoria Fiscal de l'APttCB. Membre del Gabinet d'Estudis de l'APttCB.


Descripció

La sessió prevista en aquest Curs de l’Impost sobre Societats es la d’efectuar un repàs de la Llei actualment en vigor Llei 27/2014 i el seu Reglament, amb una visió pràctica dels conceptes i qüestions mes rellevants. 

Es dirigeix tant a persones integrades en els departaments fiscals, que pretenguin avançar coneixements de l’Impost sobre Societats, com per aquelles persones que pretenguin actualitzar i posar al dia les novetats que s’han anat succeint en aquest Impost. 

El sumari previst serà el següent: 

1.- Fiscalitat i comptabilitat. Fet imposable. Imputació temporal ingressos i despeses.
2.- Concepte d’activitat econòmica i entitat patrimonial.
3.- Determinació de la base imposable: principals ajustos fiscals.
4.- Despeses deduïbles i no deduïbles.
5.- Criteris en l’aplicació de les amortitzacions i pèrdues per deteriorament.
6.- Amortització del Fons de Comerç i dels actius intangibles de vida útil definida o indefinida (canvis produïts i significatius a partir de 2016).
7.- Despeses no deduïbles, Liberalitats i despeses de caràcter il·lícit.
8.- Comprovació Bases Imposables Negatives (10 anys). Insolvències definitives.
9.- Operacions vinculades.
10.- Reserva de capitalització i reserva d’anivellament per a Pimes. Tipus impositius de caràcter general i per empreses que iniciïn noves activitats.
11.- Canvis en operacions vinculades.
12.- Règim d’exempcions: dividends de caràcter intern i extern i plusvàlues per a la transmissió de participacions.
13.- Concepte de diferencies permanents i diferències temporàries.
14.- Comptabilització de l’impost.
15.- Tipus impositius. Noves activitats.
16.- Règim fiscal d’empreses de reduïda dimensió.
17.- Incentius fiscals per realitzar determinades activitats.
18.- Revisió de la declaració (model 200). Qüestions més rellevants. 

Es pretén al finalitzar la sessió efectuar un test d’avaluació dels coneixements adquirits.

Data

06-03-2018


Lloc

Sala d’Actes de la Delegació de Girona. C/ Francesc Rogés, 29, baixos.


Horari

De 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 19.30 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 145,00 €

2n Assistent i següents : 135,00 €

No associat : 225,00 €