Inici - Agenda - Seminari TANCAMENT FISCAL SOCIETARI 2017. CRITERIS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS - Barcelona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari TANCAMENT FISCAL SOCIETARI 2017. CRITERIS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS - Barcelona


Ponents

En Josep Mª Noguera i Amiel, Llicenciat en ADE i Economia, responsable del Servei de Consultoria Fiscal de l'APttCB. Membre del Gabinet d'Estudis de l'APttCB.


Descripció

La sessió prevista pretén revisar, en l’àmbit de l’Impost sobre societats, els models de societats que ens trobem en els tancaments societaris de l’exercici 2017, tot tenint en compte els ajustos fiscals més rellevants i els que són novetat d’aquest període impositiu. Ampliació de diferències temporànies i criteris en l’aplicació de les reserves de capitalització i d’anivellament, incentius per a realitzar determinades activitats. 

Exposarem les limitacions en la deducció de determinades despeses, la informació a tenir en compte respecte els interessos financers tenint en compte el límit del 30% del benefici operatiu i la informació fidedigna a traslladar en els apartats corresponents del model 200, del “dret d’opció” en l’aplicació de les bases imposables negatives i la rellevància de la sentència del TEAC , que pot determinar un criteri inversemblant. 

Per tant relacionem a continuació aquells aspectes més rellevants i que seran tractats en la sessió i dels que realitzarem alguns exemples pràctics: 

Anàlisi de les qüestions més rellevants del Model 200, i en especial els ajustos fiscals més significatius en la conciliació del resultat comptables i la Base imposable.
Criteris a tenir en compte en la reversió dels deterioraments de les participacions.
- Criteris en la consideració de les societats patrimonials sense activitat econòmica. Aplicació d’incentius fiscals de la Llei 27/2014.
Entitats parcialment exemptes i entitats sotmeses a la Llei 49/2002 (diferenciació).
Amortització del Fons de Comerç i dels actius intangibles de vida útil definida o indefinida (canvis produïts i significatius a partir de 2016). Ajustos fiscals a tenir en compte.
Correccions de valor: pèrdua per deteriorament del valor dels elements patrimonials. Deteriorament dels saldos deutors.
Despeses no deduïbles, Liberalitats i despeses de caràcter il·lícit.
Compensació i restriccions en al compensació de les Bases imposables negatives i la seva comprovació per part de l’AEAT (10 anys). Sentència del TEAC rellevant a considerar respecte al “dret d’opció” en la compensació de les BINS.
- Tractament de les operacions vinculades en les PIMES. Criteris en les vinculacions dels socis de societats professionals. Model 232.
Reserva de capitalització i reserva d’anivellament per PIMES. Exemples pràctics.
Tipus impositius de caràcter general i per empreses que iniciïn noves activitats.
Deduccions per a la realització de determinades activitats i exempció en els dividends per participació en d’altres societats i venda de participacions(art. 21 Llei 27/2014).
Incentius fiscals empreses de reduïda dimensió. Criteris de Grup.

Data

26-03-2018


Lloc

Sala d’Actes de la Seu central. C/ Lepant, 235, baixos.


Horari

De 16.00 a 19.30 hores.


Preus

1r Associat o membre del despatx : 81,00 €

2n Assistent i següents : 71,00 €

No associat : 195,00 €