Inici - Agenda - Seminari L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES Ex. 2017 - Tarragona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES Ex. 2017 - Tarragona


Ponents

En Josep Mª Noguera i Amiel, Llicenciat en ADE i Economia, responsable del Servei de Consultoria Fiscal de l'APttCB. Membre del Gabinet d'Estudis de l'APttCB.


Descripció

Comença la campanya de Renda 2017 i cal fer una revisió, tot analitzant la distinta naturalesa dels rendiments i els seus criteris fiscals, així com les novetats que pertoquen en la declaració d’ aquest exercici fiscal, i determinats criteris rellevants segons doctrina administrativa: 

1.- Novetats de l’ exercici 2017: 
- Transmissió de drets de subscripció
- Accions del Banc Popular. Tractament fiscal d’ obligacionistes i accionistes.
- Fiscalitat en la devolució de les clàusules sol.
- Altres qüestions de gestió i criteris administratius.

 2.- Rendiments del treball: Despeses deduïbles i canvis en la reducció per obtenció de rendiments del treball. Reducció per irregularitat i per període de generació. Aplicació de les exempcions 7.p) i locomoció i dietes exemptes de retenció. Altres qüestions respecte endarreriments.

3.- Rendiments del capital immobiliari: Arrendaments de béns immobles – reducció aplicable. Distinció entre rendes immobiliàries i rendes d’ activitats econòmiques. Immobles afectes a activitats econòmiques. Revisió del criteri en l’any 2017 en la imputació de rendes immobiliàries.                                                           

4.- Rendiments del capital mobiliari: Nou tractament de la distribució de la prima d’ emissió d’ accions o participacions i reduccions de capital amb devolució d’aportacions. Tractament dels dividends i la transmissió dels drets de subscripció (novetats). Reducció per irregularitat. Supressió de la compensació per percepció de determinats rendiments de capital mobiliari amb període de generació superior a dos anys.

5.- Rendiments d’activitats econòmiques: Qualificació com a rendiments d’activitats econòmiques de socis professionals. Despeses deduïbles en ED. Reduccions del rendiment net pel desenvolupament de determinades activitats econòmiques en estimació directa. Criteris en despeses deduïbles (correlació d’ingressos i despeses, liberalitats, afectacions parcials, etc.)

6.- Guanys i pèrdues patrimonials: Supressió dels coeficients d’ actualització del valor d’ adquisició en la transmissió de béns immobles. Establiment de límit quantitatiu de 400.000 € en l’ aplicació dels coeficients d’abatiment. Criteris en la seva aplicació, i l’ històric de transmissions efectuades a tenir en compte.

7.- Renda general i de l’ estalvi: Classificació de rendiments de capital mobiliari i de guanys patrimonials. Nous criteris en la compensació amb guanys o pèrdues patrimonials. Integració i compensació de rendes en la base general i en la base d’estalvi. Percentatges de compensació.

8.- Exempcions: en beques públiques i beques concedides per entitats sense ànim de lucre i nous criteris quantitatius en acomiadaments. Exempció de plusvàlues per a majors de 65 anys per reinversió. Constitució de rendes vitalícies assegurades mitjançant Plans Individuals d’ estalvi sistemàtic (PIAS).

9.- Base liquidable i deduccions: Esquema Bases Imposables i Liquidables General i d’ estalvi: Reduccions aplicables: per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, Plans d’ estalvi a llarg termini. Pensions compensatòries i deduccions. Determinació de la quota íntegra. Adequació de l’impost a les circumstàncies personals i familiars (impostos negatius) i escales de gravamen. Deduccions per donatius i altres aportacions.

10.- Impost s/. El Patrimoni de les Persones Físiques: Especialitats i particularitats relatives al període 2017. Criteris en les exempcions de participacions en la perspectiva de la bonificació de l’ empresa familiar.

Data

26-04-2018


Lloc

Delegació de l'APttCB a Tarragona. Pl. Ponent, 5, 7a. planta. Tarragona.


Horari

De 16.00 a 20.00 hores.


Preus

1r Associat o membre del despatx : 81,00 €

2n Assistent i següents : 71,00 €

No associat : 195,00 €