Inici - Agenda - Tarragona - Seminari DIFERÈNCIES COMPTABLES I FISCALS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS

Agenda

Afegir a destacats:

Tarragona - Seminari DIFERÈNCIES COMPTABLES I FISCALS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS


Ponents

En José Luis Giral, Graduat Direcció Financera i Comptabilitat, Expert Comptable Acreditat REC, Tècnic Tributari i Membre del Gabinet d’Estudis de l’APttCB.


Descripció

Molt sovint ens hem plantejat la problemàtica de les diferències que produeixen  diferents fets comptables, quan  no tenen el mateix tractament en la comptabilitat i en la fiscalitat. Com hem de procedir amb les diferències? Com les podem tenir ben detectades? Quin és el procediment comptable a seguir per tal de que no sens en escapi cap d’aquestes diferències?

Per aclarir tota la problemàtica sobre les diferències temporals i permanents, us plantegem aquest seminari que serà eminentment pràctic, sota el següent programa.

PROGRAMA

En primer lloc i com a introducció una breu referència a les normes sobre impost sobre beneficis: 13ª del PGC, 15ª PGC Pimes.

La base de la sessió se centra a analitzar els fulls 12, 13, 14 i 14 bis, del model 200 de l'Impost sobre societats, que és on es troba la liquidació partint del resultat comptable, fent un recorregut de totes les possibilitats allà referenciades i seva incidència comptable.

Normes 13ª del PGC i 15a del PGC Pimes:

1.1.- Actius i passius per impost corrent.
1.2.- Actius i passius per impost diferit.
1.3.- Diferències temporànies imposables i deduïbles.
1.4.- Valoració dels actius i passius corrents i diferits.
1.5.- L'Impost sobre Beneficis com a despesa de l'exercici.

Model 200-2018, fulls de liquidació i principals diferències més usuals:

2.1.- El resultat comptable.
2.2.- Correcció del mateix impost sobre Societats.
2.3.- Canvis de criteris comptables.
2.4.- Operacions a terminis.
2.5.- Diferències d'imputació temporal d'ingressos i despeses.
2.6.- Diferències entre amortització comptable i fiscal.
2.7.- Pèrdues per deteriorament.
2.8.- Despeses no deduïbles.
2.9.- Despeses per operacions amb persones vinculades.
2.10.- Operacions contra patrimoni.
2.11.- Empreses de reduïda dimensió:
Llibertat d'amortització i amortització accelerada.
Pèrdues per deteriorament crèdits insolvències.
2.12.- Arrendament financer.
2.13.- Base imposable prèvia:
Reserva de capitalització.
Compensació de bases imposables negatives.
2.14.- Base imposable:
Reserva d'anivellament.
2.15.- Tipus de gravamen:
Quota íntegra.
2.16.- Bonificacions i deduccions:
Bonificacions en general.
Deduccions en general.
2.17.- Retencions i pagaments fraccionats.

Exemples d'assentaments comptables:

Partint d'una empresa model, farem la liquidació tenint en compte les diferències entre comptabilitat i fiscalitat, la seva ubicació en l'imprès i posteriorment la comptabilització de tots aquests ajustos i la del propi impost corrent i diferit.

Data

03-07-2018


Lloc

Sala d’Actes de la Delegació de Tarragona. Plaça Ponent 5, 7ª Tarragona.


Horari

De 16.00 a 20.00 hores.


Preus

1r Associat o membre del despatx : 81,00 €

2n Assistent i següents : 71,00 €

No associat : 195,00 €