Inici - Agenda - Tarragona - Seminari TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE Exercici 2018

Agenda

Afegir a destacats:

Tarragona - Seminari TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE Exercici 2018


Ponents

En Josep Mª Noguera i Amiel, Llicenciat en ADE i Economia, responsable del Servei de Consultoria Fiscal de l'APttCB. Membre del Gabinet d'Estudis de l'APttCB.


Descripció

En el marc del seminari de tancament fiscal de 2018, farem especial incidència des de la vessant de les “prevencions tributàries” a tenir en compte, per un control mes rigorós a l’hora d’afavorir un assessorament adequat i amb voluntat d’una més gran seguretat jurídica, i d’altre costat farem esment a aquelles consultes vinculants de la DGT interessants i importants a tenir en compte, tant de l’àmbit de l’Impost sobre Societats, com de l’IRPF i també d’IVA. 

Previsions necessàries, criteris pràctics i qüestions rellevants d’actuacions de Gestió i d’Inspecció tributària. També aquelles qüestions formals a aclarir abans de finalitzar l’any. Revisió de despeses deduïbles en activitats econòmiques en l’àmbit de l’IRPF (revisió de criteris nous pels autònoms); així com un repàs pràctic de les despeses no deduïbles en el marc de l’Impost sobre Societats. 

Actualització, previsions i prevencions en un marc normatiu complex i subjecte a interpretacions diferenciades, més enllà de la literalitat de les normes tributàries; i per això fa més evident que hàgim d’analitzar i incidir en determinats plantejaments tributaris, d’acord a possibles actuacions de Gestió i d’Inspecció tributària. 

Efectuarem aquesta sessió de final d’exercici pel tancament fiscal i comptable de 2018, per tal d’adaptar i consolidar de forma òptima i adequada els criteris en els respectius tancaments a realitzar. El clàssic de cada exercici: 

SUMARI DE QÜESTIONS A TRACTAR AMB INCIDÈNCIA AL TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE DE L’EXERCICI 2018:

- Qüestions rellevants en l’àmbit de l’IRPF a tenir en compte abans de finalitzar 2018.
- Criteris a aplicar en les deduccions fiscals del decret de mesures urgents dels autònoms.
- Perspectiva de les CB i SCP d’acord al canvi produït des de 1 de Gener de 2016.
- Esment a resolucions rellevants de la DGT en atenció al tancament fiscal i comptable 2018.
- Rendiment d’activitat econòmica versus Rendiment del Treball en la retribució dels socis professionals, i dualitat retributiva dels administradors. Consultes vinculants a aplicar segons requeriments de l’AEAT.
- Deterioraments no deduïbles fiscalment en elements patrimonials en l’IS.
- Amortització de béns amb deducció limitada als anys 2013 i 2014 i criteris d’actuació a partir de 2015 i aplicació al 2018.
- Amortització del Fons de Comerç i dels actius intangibles de vida útil definida o indefinida (canvis produïts i significatius a partir de 2016).
- Despeses no deduïbles, Liberalitats i despeses de caràcter il·lícit. Novetats introduïdes en l’article 15 de la LIS. Revisió en les despeses no deduïbles –especial atenció a les inversions financeres i participació en Societats-.
- Criteris d’Inspecció tributària en activitats professionals. Aplicació 75 % com a “save harbour” en l’atribució de rendes als socis. Societats instrumentals.
- Reversió dels deterioraments de participacions segons la DT 16ª LIS. Situacions de liquidació de societats. Criteris fiscals art. 21.7 i 8 LIS.
- Comprovació Bases Imposables Negatives (10 anys). Insolvències definitives. Criteris de Gestió Tributària en el “dret d’opció” aplicat en la compensació de BIN’s. Límits aplicables en la compensació.
- Reserva de capitalització i reserva d’anivellament per Pimes. Criteris en els límits d’aplicació en Base Imposable.
- Tipus impositius de caràcter general i per empreses que iniciïn noves activitats. Cauteles i criteris (Art. 29 LIS).
- Referència en els preus de transferència i operacions vinculades. Model 232 i Model Dossier de Vinculades per Pimes.
- Règim d’exempcions: dividends de caràcter intern i extern i plusvàlues per a la transmissió de participacions, i revisió determinats criteris.
- Reestructuracions societàries en l’àmbit de l’ Impost sobre Societats. Menció a la neutralitat fiscal en el règim de fusions, escissions i canvis de valors.
- Criteris a tenir en compte al final d’exercici en incentius per a realitzar determinades activitats (R+D, bonificacions especials en arrendaments d’habitatges, Patent Box, etc.).

Data

11-12-2018


Lloc

Delegació APttCB Tarragona. Plaça Ponent, 5, 7ª. Tarragona.


Horari

De 16.00 a 20.00 hores.


Preus

1r Associat o membre del despatx : 81,00 €

2n Assistent i següents : 71,00 €

No associat : 195,00 €