Inici - Agenda - Lleida - Curs NOVETATS IRPF 2018

Agenda

Afegir a destacats:

Lleida - Curs NOVETATS IRPF 2018


Ponents

Amb Na Mª José Valdeolivas, Cap de la Secció de l’IRPF de l’AEAT de la Delegació de Lleida.


Descripció

DIES 16 I 17 D'ABRIL DE 2019

Contingut de la sessió

Marc general on es desenvoluparà la Campanya de la Renda 2018, amb l’assentament del programa de RENDA WEB, que ha estat millorat, com també la informació comunicada amb les Dades Fiscals.

També, s’analitzaran les qüestions respostes per la Direcció General de Tributs aquest any i les resolucions dictades pel Tribunal Econòmic Administratiu Central en recurs extraordinari d’alçada per unificació de criteri i sentències en recurs de cassació per la unificació de doctrina del Tribunal Suprem.

Programa 

- Marc general de la campanya d'IRPF 2018.
- Gestió de l'Impost: terminis, calendari d'enviaments.
- Novetats: normativa i model de Renda 2018.
- APP de la AEAT amb serveis de campanya d'IRPF.
- Servei RENØ (obtenció del número de referència).
- Rectificació d'autoliquidacions i complementàries en Renda (Web).
- Concepte de residència en el contribuent.
- Unitat familiar.
- Exempcions.
- Rendiments del treball. Despeses deduïbles i reduccions.
- Rendiments del capital immobiliari.
- Rendiments del capital mobiliari.
- Rendiments d'activitats econòmiques. Despeses i reduccions.
- Guanys i pèrdues patrimonials: extinció condomini.
- Integració i compensació de rendes en la base general i en la de l'estalvi.
- Aportacions a sistemes de previsió social.
- Mínim personal, familiar i per discapacitat.
- Tipus de gravamen. Escala autonòmica de Catalunya.
- Deduccions de la quota íntegra: deducció per a unitats familiars formades per residents en altres Estats membres de la Unió Europea i Espai Econòmic Europeu.
- Deduccions autonòmiques de Catalunya.
- Increment deducció despeses de guarderia.
- Deduccions en la quota diferencial: increment deducció Família Nombrosa per fills que excedeixin del mínim exigit, deducció per cònjuge no separat legalment amb discapacitat.
- Obligació de presentar declaració.

Data

16-04-2019


Lloc

Sala d’Actes de la Delegació de Lleida, APttCB. C/ Pallars, 6 Altell A. 973 22 10 83.


Horari

De 16.30 a 19.30 hores.


Preus

1r Associat o membre del despatx : 110,00 €

2n Assistent i següents : 90,00 €

No associat : 250,00 €