Inici - Agenda - Tarragona - Seminari CAMPANYA RENDA 2018: NOVETATS I ACTUALITZACIÓ TRIBUTÀRIA

Agenda

Afegir a destacats:

Tarragona - Seminari CAMPANYA RENDA 2018: NOVETATS I ACTUALITZACIÓ TRIBUTÀRIA


Ponents

Josep Mª Noguera, Llicenciat ADE i Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat Comptes. Resp. Servei Consultoria Fiscal APttCB


Descripció

1.- Anàlisi de les novetats de l’ exercici 2018:

a. Exempció prestacions de maternitat i paternitat.
b. Actualització límits obligació de declarar
c. Augments reducció per rendiments del treball
d. Noves caselles en la declaració
e. Despeses deduïbles per subministraments i manutenció dels m2 habitatge destinats a l’ activitat
f. Ampliació deducció per maternitat i modificacions altres deduccions

2.- Rendiments del treball: Revisió de conceptes integrats en aquesta naturalesa de rendiments. Despeses deduïbles i canvis en la reducció per obtenció de rendiments del treball. Reducció per irregularitat i per període de generació. Aplicació de les exempcions 7.p) i locomoció i dietes exemptes de retenció. Altres qüestions respecte endarreriments.

3.- Rendiments del capital immobiliari: Arrendaments de béns immobles i despeses deduïbles. Reduccions. Distinció entre rendes immobiliàries i rendes d’activitats econòmiques. Immobles afectes a activitats econòmiques.

4.- Rendiments del capital mobiliari: Tractament dels dividends i la transmissió dels drets de subscripció. Compensació de rendiments negatius amb guanys patrimonials (percentatge aplicable). Particularitats en alguns rendiments.

5.- Rendiments d’activitats econòmiques: Qualificació com a rendiments d’activitats econòmiques de socis professionals. Despeses deduïbles en ED.. Criteris en despeses deduïbles (correlació d’ingressos i despeses, liberalitats, afectacions parcials vehicles, viatges, manutenció, etc.). Despeses deduïbles per subministraments i manutenció autònoms. Criteris de l’ Administració tributària.

6.- Guanys i pèrdues patrimonials: Supressió dels coeficients d’ actualització del valor d’ adquisició en la transmissió de béns immobles. Establiment de límit quantitatiu de 400.000 € en l’ aplicació dels coeficients d’abatiment. Criteris en la seva aplicació, i l’ històric de transmissions efectuades a tenir en compte.

7.- Renda general i de l’ estalvi: Classificació de rendiments de capital mobiliari i de guanys patrimonials. Nous criteris en la compensació amb guanys o pèrdues patrimonials. Integració i compensació de rendes en la base general i en la base d’estalvi. Percentatges de compensació.

8.- Exempcions: Prestacions per maternitat i paternitat. Exempció de plusvàlues per a majors de 65 anys per reinversió en rendes vitalícies. Criteris.

9.- Esquema Bases Imposables i Liquidables General i d’ estalvi: Reduccions aplicables: per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, Plans d’estalvi a llarg termini. Pensions compensatòries i deduccions.

10.- Deduccions de la quota íntegra: Revisió de les deduccions principals de la part estatal i l’ autonòmica.

11.- Impost s/. El Patrimoni de les Persones Físiques: Especialitats i particularitats relatives al període 2018. Criteris en les exempcions de participacions en la perspectiva de la bonificació de l’ empresa familiar.

Data

24-04-2019


Lloc

Delegació APttCB Tarragona. Plaça Ponent, 5, 7ª. Tarragona.


Horari

16 a 20 h.


Preus

Asociados o miembros del despacho : 81,00 €

No Associats : 195,00 €