Inici - Agenda - Seminari L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS A CATALUNYA - Girona

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari L'IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS A CATALUNYA - Girona


Ponents

Amb en Lluís Camps i Sagué, Cap del Servei de Gestió Tributària de l’ATC a Girona.


Descripció

Tot i que en els darrers temps no s’han produït canvis en aquest impost en aquest seminari us explicarem tot el que cal saber per tal de poder liquidar aquests impostos amb seguretat i us donarem l’ oportunitat que pugueu plantejar tots els dubtes que en pugueu tenir.

- Normativa aplicable.
- El fet imposable i supòsits de no subjecció.
- L’obligació tributària: obligació personal i obligació real.
- Abast de la cessió del tribut i els punts de connexió.
- Les transmissions per causa de mort: regles especials de liquidació, la determinació de  la base imposable.
- Els grups de parentiu, la parella estable, les relacions de convivència d’ajuda mútua i les relacions paterno-filials de fet.
- Les reduccions de la base imposable en les transmissions mortis causa.
- La tarifa, la quota i la seva bonificació.
- Les transmissions intervivos: la donació i altres figures jurídiques.
L’acumulació de donacions.
- Les reduccions de la base imposable.
- La tarifa reduïda per les donacions.
- Altres qüestions d’interès.

Data

17-12-2019


Lloc

Delegació de l’APttCB a Girona - C. Francesc Rogés, 29, Bxos.


Horari

De 16.00 a 19.00 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 81,00 €

No associat : 195,00 €