Inici - Agenda - Seminari CAMPANYA RENDA 2019 amb Josep Mª Noguera

Agenda

Afegir a destacats:

Seminari CAMPANYA RENDA 2019 amb Josep Mª Noguera


Ponents

Amb en Josep Mª Noguera i Amiel, Llic. ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Resp. Servei Consultoria Fiscal APttCB.


Descripció

INFORMACIÓ IMPORTANT: Per tal de veure aquest acte formatiu, haureu d'accedir al nostre web amb les vostres claus de l'àrea privada, i buscar l'activitat. Un cop a dins, heu d'anar a la part inferior de la pàgina i hi trobareu la finestra per veure la retransmissió, i l'enllaç al material docent. 

PROGRAMA

1. Anàlisi de les novetats de la campanya de Renda de 2019:
a) Identificació del domicili fiscal del contribuent
b) Identificació NIF arrendataris d’habitatges habituals i no de locals de negoci i arrendaments turístics.
c) Actualització límits obligació de declarar i reducció per obtenció rendiments del treball.
d) Obligacions comptables i registrals en els rendiments d’activitats econòmiques.
e) Especificació de determinats requisits en supòsits de reinversió en rendes vitalícies.
f)  Revisió criteris en les despeses deduïbles per subministraments i manutenció dels m2 habitatge destinats a l’activitat
g) D’altres qüestions de gestió a considerar.

2. Rendiments del treball: Revisió de conceptes integrats en aquesta naturalesa de rendiments. Despeses deduïbles. Reducció per irregularitat i per període de generació. Aplicació de les exempcions 7.p) i locomoció i dietes exemptes de retenció. Altres qüestions respecte endarreriments.
3. Rendiments del capital immobiliari: Arrendaments de béns immobles i despeses deduïbles. Reduccions. Distinció entre rendes immobiliàries i rendes d’activitats econòmiques. Immobles afectes a activitats econòmiques.
4. Rendiments del capital mobiliari: Tractament dels dividends i la transmissió dels drets de subscripció. Compensació de rendiments negatius amb guanys patrimonials (percentatge aplicable en 2019). Distinció en rendiments de base general i renda d’estalvi.
5. Rendiments d’activitats econòmiques: Qualificació com a rendiments d’activitats econòmiques de socis professionals i les despeses deduïbles. Criteris en despeses deduïbles (correlació d’ingressos i despeses, liberalitats, afectacions parcials vehicles, viatges, manutenció, etc.). Despeses deduïbles per subministraments i manutenció autònoms.  Canvis en caselles en aquest apartat i criteris de l’Administració tributària.
6. Guanys i pèrdues patrimonials: Supressió dels coeficients d’actualització del valor d’adquisició en la transmissió de béns immobles. Límit quantitatiu de 400.000 € en l’aplicació dels coeficients d’abatiment. Criteris en la seva aplicació, i l’històric de transmissions efectuades a tenir en compte. Actualització en els conceptes de valor d’adquisició.
7. Renda general i de l’estalvi: Classificació de rendiments de capital mobiliari i de guanys patrimonials. Criteris en la compensació amb guanys o pèrdues patrimonials. Integració i compensació de rendes en la base general i en la base d’estalvi. Percentatges de compensació.
8. Exempcions: Prestacions per maternitat i paternitat. Exempció de plusvàlues per a majors de 65 anys per reinversió en rendes vitalícies. Criteris i novetats, i altres exempcions per reinversió aplicables.
9. Esquema Bases Imposables i Liquidables General i d’estalvi: Reduccions aplicables: per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, Plans d’estalvi a llarg termini. Pensions compensatòries i deduccions.
10. Deduccions de la quota íntegra: Revisió de les deduccions principals de la part estatal i l’autonòmica.
11. Impost sobre el Patrimoni de les Persones Físiques: Especialitats i particularitats relatives al període 2019. Criteris en les exempcions de participacions en la perspectiva de la bonificació de l’empresa familiar, i els valors a consignar i valors immobiliaris a tenir en compte.

Lloc

Retransmissió a través de l'àrea privada www.apttcb.cat


Horari

7 de maig, de 10.00 a 13.00 hores


Preus

Associat : 35,00 € (Fins a 10 assistents)

No associat : 100,00 € (Fins a 10 assistents)