Inici - Agenda - Streaming Cicle Formatiu OPERACIONS SOCIETÀRIES EN L'ÀMBIT EMPRESARIAL

Agenda

Afegir a destacats:

Streaming Cicle Formatiu OPERACIONS SOCIETÀRIES EN L'ÀMBIT EMPRESARIAL


Ponents

En José Luis Giral i en Josep Mª Noguera


Descripció

En el decurs d’aquestes sessions, explicarem diferents operacions mercantils, des de la vessant tributària i comptable així com la possible aplicació del règim de neutralitat fiscal en l’àmbit de l’IRPF i de l’Impost sobre Societats, en especial aquelles operacions d’aportació no dinerària, i de fusions i escissions.

Així mateix es posaran exemples pràctics des de la vessant comptable i també tributària per il·lustrar cadascuna de les operacions societàries que es proposen i que són les següents:

1. APORTACIONS DINERÀRIES i NO DINERÀRIES

- Constitució i/o ampliació – Ampliació conjunta i amb prima d’assumpció (exemples). Aportacions de béns mobles i/o béns immobles.
- Ampliacions amb compensació de crèdits prèviament aportats (compte 118). Compensació de crèdits vençuts i exigibles. Criteris de valoració de les aportacions.
- Crèdits participatius: operativa i fiscalitat prestamista i prestatari. Models de préstecs participatius.
- Aportacions de participacions acollides al Règim fiscal especial en societats de cartera i/o holdings.
- Aportacions no dineràries d’immobles i possibilitat d’aplicar neutralitat fiscal en aportació d’immobles com a “branca d’activitat” i aplicació del règim fiscal especial Capítol VII Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats.
- Tributació directa i indirecta aplicable (IRPF, IVA, ITP i AJD). Exemples pràctics.

2. REDUCCIONS DE CAPITAL I DISSOLUCIÓ DE SOCIETATS:

- Reduccions de capital per devolució d’aportacions, per compensació de pèrdues, operacions “acordió” i exemples de cadascun d’ells.
- Acord i liquidació de la dissolució. Dissolució i liquidació simultània. Fiscalitat de la liquidació: imposició directa i indirecta (IRPF, IVA, ITP i AJD).
- Responsabilitat dels administradors i dels liquidadors.
- Obligacions formals i exemples de dissolució.

3. OPERACIONS DE FUSIÓ I ESCISSIÓ:

- Conceptes de Fusió i Escissió. Tipus diferenciats i característiques a tenir en compte.
- Valoració de les operacions i valoració de les participacions i Fons de Comerç per Fusió.
- Fiscalitat aplicable. Règim fiscal especial de l’ Impost s/. Societats. Capítol VII (art. 76 al 79 LIS).
- Exemples pràctics de fusió i escissió. Motius econòmics vàlids. Criteris de la DGT al respecte.

Lloc


Horari


Preus

Associat o membre del despatx : 100,00 €

Membres altres col·lectius : 100,00 €

No associat : 230,00 €

 

Inscripció