Inici - Agenda - Streaming MESURES TRIBUTÀRIES RDL 35/2020 EN IRPF (MÒDULS), IS I IVA

Agenda

Afegir a destacats:

Streaming MESURES TRIBUTÀRIES RDL 35/2020 EN IRPF (MÒDULS), IS I IVA


Ponents

Amb en Vicente Arbona i Mas, Cap de la Unitat d'Inspecció de l’Administració de l’AEAT Eivissa i Formentera.


Descripció

PROGRAMA

1. Reactivació de l’ajornament “COVID”.

2. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

- Reducció al 2020 del RN calculat pel mètode de EO.
- Regles especials aplicables per a l’exercici 2020 per a la determinació del RN de les activitats econòmiques pel mètode de EO.
- Càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat corresponent al 4t trimestre del 2020.
- Càlcul de la quantitat a ingressar del pagament fraccionat corresponent al 1r trimestre del 2020.
- Reducció del número de períodes impositius afectats per la renúncia al mètode de EO corresponent als exercicis 2020 i 2021. 
- Reducció del termini per a que les quantitats endeutades pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament.
- Termini de renúncies i revocacions al mètode de EO.
- Incentiu fiscal per a fomentar la rebaixa de la renda arrendatària. 
- Rendiment de treball en espècie exempt. 

3. Impost sobre Societats

- Deduïbilitat de pèrdues per deteriorament dels crèdits derivats de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s’iniciïn el 2020 i 2021.

4. Impost sobre el Valor Afegit

- Reducció el 2020 de la quota meritada per operacions corrents del règim simplificat. 
- Càlcul de la quantitat a ingressar de l’ingrés a compte corresponent al 1r trimestre de 2021. 
- Eliminació de la vinculació obligatòria de 3 anys per a la renúncia al mètode de EO de l’IRPF i als règims simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca, de l’IVA.
- Incidència dels estats d’alarma decretats el 2020 en el càlcul de la quota meritada per operacions corrents del règim simplificat de l’IVA en aquest període. 
- Terminis per a les renúncies i revocacions als règims simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca, de l’IVA, per a l’any 2021.
- Tipus aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de determinats bens i  prestacions de serveis necessaris per a combatre els efectes del SARSCOV-2, així com a efectes del règim del recàrrec d’equivalència.

Moderació a càrrec de José Amate Miralles, Membre de la Comissió de Formació de l'APttCB.

Lloc


Horari

De 12.00 a 13.30 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 45,00 €

No associat : 105,00 €

 

Inscripció