Inici - Agenda - Streaming AJORNAM. I FRACCIONAM. DEUTES RECAPTATS AEAT

Agenda

Afegir a destacats:

Streaming AJORNAM. I FRACCIONAM. DEUTES RECAPTATS AEAT


Ponents

Amb en Justo Hernández, Responsable de l'àrea de Recaptació de l'AEAT Vilanova i la Geltrú.


Descripció

NORMATIVA BÀSICA 

1. Llei 58/2003, General Tributària.
2. RD 939/2005, pel que s’aprova el Reglament General de Recaptació.
3. RD 1065/2007, pel que s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de Gestió i Inspecció Tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs (RAT).

SOL·LICITUDS D’AJORNAMENT / FRACCIONAMENT DE PAGAMENT
- Efectes de la presentació de sol·licituds en període voluntari/executiu.
- Deutes ajornables / inajornables.
- Ajornament excepcional COVID.
- Sol·licituds IRPF / 2n termini IRPF.
- Ajornament VS suspensió.

INADMISSIÓ DE SOL·LICITUDSDeutes inajornables. Reiteració de sol·licituds.

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS
- Subsanació de sol·licituds (Requeriment de dades). Ampliació termini subsanació. Arxiu sol·licitud VS Denegació sol·licitud. Arxiu sol·licitud per desistiment exprés o tàcit.
- Calendari provisional de pagaments.
- Compliment proposta de pagament / calendari provisional proposat.
- Garanties. Anàlisi garantia oferta. Suficiència jurídica, suficiència econòmica. Hipotecant no deutor.
- Dispensa de garanties.
- Càlcul interessos. Interès de demora / Legal.
- Adopció mesures cautelars.

RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS
- Denegació.
- Concessió. Terminis. Carència. Periodicitat. Clàusules (Afecció de devolucions, corrent de pagament, quotes repercutides IVA cobrades).
- Reconsideracions de resolucions.

FORMALITZACIÓ DE GARANTIES

FINALITZACIÓper ingrés, per incompliment o per manca de formalització.

Moderat per Joan Antoni Santos, Responsable de la Comissió de Formació de l'APttCB.

Lloc


Horari

De 16.00 a 18.30 hores


Preus

Associat o membre del despatx : 55,00 €

No associat : 140,00 €

 

Inscripció