Inici - Agenda - Streaming COMPTABILITAT DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS

Agenda

Afegir a destacats:

Streaming COMPTABILITAT DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS


Ponents

Amb en José Luis Giral, Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat. Màster en Tributació i Assessoria Fiscal (Udima-CEF). Expert Comptable Acreditat REC i AECA. Tècnic Tributari.


Descripció

L’Impost sobre Societats és un impost complex que determina la base imposable partint del resultat comptable, però aplicant les seves pròpies normes fiscals, que en moltes ocasions difereixen de les normes comptables. Aquestes diferències entre ambdues normes s’han de conciliar mitjançant la comptabilització de drets i obligacions de l’aplicació de les normes. 

És un impost que està molt infrautilitzat per desconeixement i perquè hi ha altres formes d’afrontar-lo i la complexitat de la comptabilització dels seus apartats fan que moltes vegades es limiti a una simple aplicació del tipus sobre la base, i res més.

Es tracta de fer una exposició dels aspectes comptables a tenir en compte, un cop haguem calculat l’impost.

OBJECTIU: Anàlisi de les normes comptables del PGC i PGC Pimes, i aplicació pràctica amb els assentaments habituals que cal realitzar.

PROGRAMA

- Breu referència a les normes 13 PGC i 15 PGC Pimes.
- Esquema de liquidació de l’impost i referència als punts de connexió comptable.
- Impostos corrent i diferit.
- Diferències permanents i temporànies, positives i negatives, en origen i reversió.
- Assentaments de reconeixement d’actius i passius per diferències temporànies.
- Aplicació de la Reserva de Capitalització i assentaments comptables obligatoris.
- Bases imposables negatives. Assentaments en origen i en reversió.
- Aplicació de la Reserva d’Anivellament i assentaments comptables obligatoris.
- Incompliment de la reserva d’Anivellament.
- Bonificacions i tractament comptable.
- Deduccions, tractament comptable. Bonificacions pendents per insuficiència de base.
- Impost diferit en operacions de patrimoni net. Grup 8.

Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 9.30 a 11.30 hores.


Preus

Associat o membre del despatx : 45,00 €

No associat : 105,00 €

 

Inscripció