Inici - Agenda - Webinar ERRADES A LA DECLARACIÓ D'IVA (MODEL 303). RÈGIM SANCIONADOR.

Agenda

Afegir a destacats:

Webinar ERRADES A LA DECLARACIÓ D'IVA (MODEL 303). RÈGIM SANCIONADOR.


Ponents

Amb en José Mª Tocornal Ruiz, Cap de la Unitat d’Inspecció de l’AEAT a Girona.


Descripció

TOTS ELS ASSOCIATS EXERCITANTS DISPOSEN DE 2 PLACES INCLOSES EN LA QUOTA

AQUEST WEBINAR NOMÉS ES PODRÀ VEURE EN DIRECTE.

3 HORES LECTIVES

Durant la sessió es comentarà sobre incorreccions, omissions o errors (que poden ser a favor o en contra del contribuent), que poden detectar-se en les declaracions o liquidacions que es presenten per l’IVA, que en ocasions es cometen malgrat haver sigut curosos al complimentar les declaracions; i que poden ser corregits pel propi obligat tributari, o en d’altres casos poden originar actuacions administratives que finalitzen amb liquidacions que regularitzen les anomalies detectades, i si s’escau amb la possible obertura d’expedients sancionadors. 

Entre les errades que es detecten en les declaracions presentades, en relació amb les quotes repercutides o meritades podem trobar els casos següents: 

- Quotes repercutides que són incloses en una declaració posterior al de la seva meritació, període en el que s’haurien d’haver declarat.
- Quotes incorrectament repercutides incloses en les declaracions presentades.
- Operacions que s’han fet tributar a un tipus impositiu diferent del que pertoca.
- Supòsits d’inversió del subjecte passiu incorrectament aplicades.

En quant a errades en les deduccions de quotes, poden citar-se, entre d’altres:

- Quotes suportades que es dedueixen sense comptar amb el corresponent document que doni suport a la deducció, o bé que sigui incorrecte.
- Diferent consideració per als casos de l’apartat anterior, en els que s’haguessin inclòs en els registres de l‘IVA.
- Deduccions de quotes d’IVA per adquisicions de bens o serveis no afectes a activitats econòmiques. Quotes reflectides en les declaracions presentades, i que no tenen la consideració de deduïbles.
- Incorrecta aplicació de regularització de quotes suportades, de les regles de prorrata, o del règim de deduccions de sectors diferenciats.
- Deduccions que es practiquen que no es corresponen amb operacions reals.

Tal com hem comentat, el subjecte passiu de l’IVA pot rectificar les declaracions presentades amb caràcter previ a la intervenció de l’Administració Tributària, per mitjà de la presentació de declaracions complementàries o substitutives de les anteriorment presentades.

En cas de intervenir l’Administració Tributària, sense que s’hagin esmenat prèviament les errades incloses en les declaracions presentades, i un cop detectades les anomalies, es duen a terme les pràctiques administratives que conclouen amb la liquidació i la possible obertura del corresponent expedient sancionador.

En aquesta sessió es parlarà també sobre la qualificació, graduació i quantificació de les sancions que puguin resultar.

L’objectiu de la sessió és poder detectar i minimitzar aquestes errades per a poder evitar, en la mesura que sigui possible, liquidacions o recàrrecs o sancions posteriors.

Moderació a càrrec de Joan Viaña, Comissió de Formació de l'APttCB.

Data

21-04-2021


Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 10.00 a 13.00 hores.


Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec. : 59,00 €

No associat : 140,00 €

 

Inscripció