Inici - Agenda - Curs COMPTABILITAT AVANÇADA

Agenda

Afegir a destacats:

Curs COMPTABILITAT AVANÇADA


Ponents

Amb en JOSÉ LUIS GIRAL, Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat. Màster en Tributació i Assessoria Fiscal (Udima-CEF). Expert Comptable Acreditat REC i AECA. Tècnic Tributari.


Descripció

CALENDARI: 3, 7, 14, 21 i 28 DE MARÇ DE 2022

El març és més de tancaments comptables i formulació de comptes anuals, i a més a més no ens trobem del tot inmersos en les declaracions fiscals de l'abril, per tant encara podem dedicar unes hores a formar-nos en temes com la comptabilitat.

En aquest curs de Comptabilitat Avançada tractarem d'analitzar i estudiar els temes més rellevants que ens podem trobar en la comptabilitat dels nostres clients, a qui haurem de donar solucions que necessàriament hauran d'estar a cavall entre la normativa comptable i la fiscal.

El ventall de situacions és molt ampli, raó per la qual us proposem un programa pràctic, basat en situacions típiques que analitzarem i corregirem, amb possibilitat d'ampliar a les diverses casuístiques que els alumnes proposin.

PROGRAMA

1a Sessió: 3 de març de 2022
Anàlisi de conjunt dels EEFF i de la comptabilitat. Quadre d'anàlisi i control de situació.
Detecció dels problemes a primera vista i estratègia d'actuació.
Compte de Pèrdues i Guanys, estructura i evolució interanual.
Vendes i compres. Existèncias i Tall d'Operacions.

2a Sessió: 7 de març de 2022
Correlació d'ingressos i despeses necessaris per a l'obtenció dels ingressos.
Despeses, dotacions, provisions i ajustos al resultat.

Comptabilitat de l'Impost sobre Societats.
Aplicació del resultat i dotacions a les reserves especials.

3a Sessió: 14 de març de 2022
Identificació, documentació i valoració dels Actius No Corrents.
Anàlisi dels diversos Immobilitzats intangibles, materials i inversions financeres.
Operacions de compra, opcions de compra, Leasing – Renting, calificació de les operacions.
Problemàtica de l'activació i valoració d'immobilitzats immobles.

4a Sessió: 21 de març de 2022
Actius financers: Clients i inversions financeres. Valoració amb el nou PGC.
Passius financers: Proveïdors i creditors i deutes amb entitats de crèdit.
Operacions de Patrimoni en general. Equilibri patrimonial. Operacions societàries.
Aportacions de socis per a restabliment de l'equilibri patrimonial.

5a Sessió: 28 de març de 2022
Comptabilitat de les operacions vinculades.
Operacions amb socis i administradors, documentació i comptabilització.
Situacions diverses i tancament del curs.

 

Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 10.00 a 13.30 hores


Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec : 205,00 €

No associat : 435,00 €

Clients GLOBAL4 : 217,50 €

 

Inscripció