Inici - Agenda - Webinar IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Agenda

Afegir a destacats:

Webinar IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)


Ponents

N'Ana Cisneros Miralles, Inspectora de Tributs Municipals a l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona


Descripció

- Regulació jurídica.
- Naturalesa de l'impost.
- Fet imposable.
- Concepte d'activitat econòmica.
- Activitats no especificades a les Tarifes.
- Activitats no subjectes.
- Exempcions.
- Import net de la xifra de negocis.
- Bonificacions: Obligatòries i potestatives.
- Facultats de les activitats.
- Lloc de realització. Locals separats. Simultaneïtat activitats fabricació.
- Quota tributària.
- Classes de quotes.
- Elements tributaris (potència instal·lada, superfície…).
- Coeficient de ponderació.
- Índex de situació.
- Període impositiu, meritació i prorrateig.
- Gestió compartida: Gestió censal i gestió tributària municipal.
- Declaracions: Models 036, 840 i 848.
- Exacció de quotes.

Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 16.30 a 19.30 h.


Preus

3r assistent i no exercents. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec : 59,00 €

No associat : 140,00 €

Clients GLOBAL4 : 70,00 €

 

Inscripció