Inici - Agenda - BARCELONA - Seminari NOVETATS IRPF 2021

Agenda

Afegir a destacats:

BARCELONA - Seminari NOVETATS IRPF 2021


Ponents

En Josep Mª Noguera, Diplomat en Ciències Empresarials, Llicenciat en ADE i Economia. Servei de Consultoria Fiscal de l'APttCB.


Descripció

En el seminari de renda 2021 es fara una revisió de les novetats principals, així com actualització dels diferents rendiments i guanys patrimonials, revisant determinats criteris de la Direcció General de Tributs i sentències rellevants:

1. Anàlisi de les novetats principals de la Renda de 2021: canvis normatius i de gestió de l'impost.

2. Esquema de liquidació: Base General i d'estalvi i tarifes impositives. Criteris d'imputació temporal.

3. Revisió i actualització de la tipologia de rendiments:
- Rendiments del treball: Revisió de conceptes integrats en aquesta naturalesa de rendiments. Despeses deduïbles. Reducció per irregularitat i per període de generació. Exempcions 7p) i locomoció i dietes exemptes de retenció. Retribucions d'administradors. Altres rendiments conceptualitzats en rendiments del treball.
- Rendiments del capital immobiliari: Arrendaments de béns immobles i despeses deduïbles. Rendes immobiliàries imputades. Individualització rendiments. Criteris i novetats en 2019. Reducció 60%: especial atenció als criteris de comprovació en les despeses dels locals arrendats, en casos de comprovació posterior per part de l'AEAT.
- Rendiments del capital mobiliari: Tractament dels dividends i transmissió drets de subscripció. Compensació de rendiments negatius amb guanys patrimonials i % aplicable el 2021. Rendes a base general i a base d'estalvi. Novetats en la consignació rendiments de les criptomonedes.
- Rendiments d'activitats econòmiques: Criteris en despeses deduïbles afectes a activitats econòmiques (liberalitats, afectacions vehicles, viatges, manutenció, etc.). Qualificació de les retribucions dels socis professionals i despeses deduïbles.
- Guanys i pèrdues patrimonials: Valor d'adquisició i de transmissió. Coeficients d'abatiment: criteris i límit quantitatiu de 400.000 € en la seva aplicació i l'històric de transmissions efectuades a tenir en compte. Altres consideracions.

4. Exempcions per reinversió habitatge habitual i en rendes vitalícies. Noves deduccions en l'àmbit de l'eficiència energètica.

5. Criteris en l'àmbit de la unitat familiar: (declaració individual i/o conjunta) i deduccions de la quota íntegra: Revisió de les principals deduccions estatals i autonòmiques.

6. Impost sobre el Patrimoni de l'exercici fiscal 2021: criteri en l'exempció de participacions en la perspectiva de bonificació d'empresa familiar. Valors immobiliaris a considerar d'acord a la recent Llei 11/2021 de mesures de prevenció del frau fiscal.

Lloc

Seu Central de l'APttCB - Lepant, 235, baixos. Barcelona.


Horari

De 10.00 a 13.00 hores


Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec : 59,00 €

No associat : 140,00 €

CLIENTS GLOBAL4 : 70,00 €

 

Inscripció PRESENCIAL
Inscripció VIRTUAL