Inici - Agenda - Curs OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA I PROCEDIMENTS TRIBUTARIS

Agenda

Afegir a destacats:

Curs OBLIGACIÓ TRIBUTÀRIA I PROCEDIMENTS TRIBUTARIS


Ponents

En José Mª Tovillas, Catedràtic acreditat de Dret Financer i Tributari (UB)


Descripció

1. Principis bàsics del dret tributari
- Normes tributàries. Interpretació. Qualificació.
- Obligació tributària. Fet imposable. Base imposable. Quota tributària
- Extinció de lobligació tributària. Obligats tributaris. Responsables tributaris.

2. Procediments tributaris
- Principis generals.
- Normes comunes sobre actuacions i procediments.

3. Procediments de gestió més comuns
- Procediment per a la pràctica de devolucions.
- Procediment iniciat mitjançant declaració.
- Procediment de verificació de dades.
- Procediment de comprovació de valors.
- Procediment de comprovació limitada.

4. Procediment d'Inspecció
- Disposicions generals.
- Actuacions dinspecció.

5. Procediment de recaptació
- Disposicions generals.
- Procediment de constrenyiment.
- Procediment davant de responsables i successors.

6. Infraccions i sancions tributàries

7. Revisió dels actes administratius tributaris
a) Procediments especials de revisió.
- Revisió dactes nuls de ple dret.
- Declaració de lesivitat dactes anul·lables.
- Revocació.
- Rectificació derrors.
- Devolució dingressos indeguts.
b) Recurs de reposició.
c) Reclamacions economicoadministratives.

1. Principis bàsics del dret tributari
- Normes tributàries. Interpretació. Qualificació.
- Obligació tributària. Fet imposable. Base imposable. Quota tributària
- Extinció de lobligació tributària. Obligats tributaris. Responsables tributaris.
2. Procediments tributaris
– Principis generals.
– Normes comunes sobre actuacions i procediments.
3. Procediments de gestió més comuns
- Procediment per a la pràctica de devolucions.
– Procediment iniciat mitjançant declaració.
– Procediment de verificació de dades.
– Procediment de comprovació de valors.
– Procediment de comprovació limitada.
4. Procediment d'Inspecció
– Disposicions generals.
- Actuacions dinspecció.
5. Procediment de recaptació
– Disposicions generals.
- Procediment de constrenyiment.
- Procediment davant de responsables i successors.
6. Infraccions i sancions tributàries
7. Revisió dels actes administratius tributaris
a) Procediments especials de revisió.
- Revisió dactes nuls de ple dret.
- Declaració de lesivitat dactes anul·lables.
- Revocació.
- Rectificació derrors.
- Devolució dingressos indeguts.
b) Recurs de reposició.
c) Reclamacions economicoadministratives.

Data

04-10-2022
11-10-2022
18-10-2022
25-10-2022
02-11-2022
03-11-2022
08-11-2022
15-11-2022
23-11-2022


Lloc

Seu Central de l'APttCB - Lepant, 235, baixos - Barcelona


Horari

De 16.00 a 19.00 hores


Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec. : 305,00 €

No associat : 440,00 €