Inici - Agenda - Webinar ANÀLISI DE LA COMPTABILITAT DE CARA AL TANCAMENT ANUAL

Agenda

Afegir a destacats:

Webinar ANÀLISI DE LA COMPTABILITAT DE CARA AL TANCAMENT ANUAL


Ponents

Amb en JOSÉ LUIS GIRAL, Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat. Màster en Tributació i Assessoria Fiscal (Udima-CEF). Expert Comptable Acreditat REC i AECA. Tècnic Tributari.


Descripció

1. Enquadrament de l'empresa: Objecte social i activitat desenvolupada. Obligacions fiscals que poden afectar a la comptabilitat. Exempció, prorrata, altres.

2. Anàlisi d'indicadors principals: Resultats obtinguts i esperats. Fons propis i la seva composició. Comptes sensibles.

3. Evolució històrica dels EEFF:
a) El Balanç de sumes i saldos com a eina bàsica de treball.
b) Evolució de la xifra de negocis, marge brut i resultats.
c) Evolució de les masses patrimonials.
d) Pèrdues d'exercicis anteriors i BIN's pendents i el seu reconeixement.

4. Compte de Pèrdues i Guanys:
a) Quadre I.N.C. Negocis amb altra informació subministrada.
b) Treballs en curs.
c) Marge Brut.
d) Despeses de personal i plantilla.
e) Despeses i correlació amb els ingressos. Despeses no deduïbles.
f) Amortitzacions i dotacions.
g) Ingressos i despeses financeres.
h) Impost corrent, diferències i impost diferit.

5. Actiu del Balanç:
a) Immobilitzats. Formes d'adquisició.
b) Existències. Valoració i justificació.
c) Clients i morositat.
d) Comptes personals. Préstecs deutors i creditors.
e) Inversions financeres. Valoració.
f) Tresoreria. Comptes de crèdit i diferències de canvi.

6. Passiu del Balanç:
a) Reserves i la seva composició. Romanents, capitalització i anivellació.
b) Partides d'exercicis anteriors i la seva aplicació contra reserves.
c) Provisions per compromisos. Garanties i altres.
d) Reclassificacions LP a CP de deutes.
e) Quadre de comptes fiscals.

7. Models Excel d'anàlisi: Model interanual de comparativa. Ràtios i fluxos d'efectiu. Calculadora de préstecs personals.

Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 10.00 a 14.00 hores


Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec. : 95,00 €

No associat : 230,00 €

 


Inscripció VIRTUAL