Inici - Agenda - Curs Online FISCALITAT BÀSICA DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS

Agenda

Afegir a destacats:

Curs Online FISCALITAT BÀSICA DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS


Ponents

Amb en Josep Mª Noguera, Llicenciat en ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Servei Consultoria Fiscal APttCB.


Descripció

En aquest curs de fiscalitat bàsica de l’Impost sobre Societats, analitzarem les qüestions principals de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats i normativa tributària complementària.

Es també important incidir en el corresponent anàlisi de les principals normes de valoració comptables del PGC 2007, dels propis comptes comptables, així com de les masses patrimonials que formen part dels estats financers.

El curs consistirà també en fer aprenentatge d’assentaments comptables de determinades operacions econòmiques, així com també dels ajustos principals d’acord a les diferències permanents i temporànies del resultat comptable, i exemples de liquidació de l’Impost sobre Societats.

PROGRAMA

- Normes de valoració comptable PGC 2007 i PGC Pimes.
- Principi de meritació i d’inscripció comptable.
- Concepte de les entitats parcialment exemptes.
- Concepte d’activitat econòmica i entitats patrimonials.
- Criteris conceptuals: fet imposable, base imposable.
- Entitats parcialment exemptes: exemples pràctics.
- Amortitzacions i deterioraments.
- Despeses fiscalment no deduïbles.
- Tipus impositius aplicables.
- Esquema de liquidació de l’Impost.
- Definició d’impost anticipat i d’impost diferit.
- Ajustos fiscals: diferències permanents i temporànies.
- Incentius fiscals de la Llei d’empreses emergents: “start-up”.
- Incentius fiscals d’empreses de reduïda dimensió.
- Bonificacions i deduccions en quota íntegra.
- Criteris en la Reserva de Capitalització i Reserva d’anivellament.
- Assentaments comptables i la seva transcendència tributària.
- Documentació probatòria en les operacions econòmiques.
- Retencions i pagaments a compte.
- Exemples pràctics en assentaments comptables i de liquidació IS.
- Anàlisi de la declaració i liquidació IS – model 200.
- Dades fiscals IS de l’AEAT a contrastar comptablement.

Lloc

PLATAFORMA ZOOM


Horari

De 10.00 a 13.30 hores


Preus

3r assistent i no exercitants. QUOTA GLOBAL 2 places sense càrrec : 140,00 €

Membre del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona : 140,00 €

No associat : 310,00 €

 


Inscripció VIRTUAL