Inici - Avís Legal

Avís Legal

AVÍS LEGAL


www.apttcb.es o www.apttcb.cat és un portal al servei dels associats de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears i públic en general, a través de la totalitat de les pàgines web que ho integren, ofereix informació i accés a continguts i notícies directament a les seves pàgines o mitjançant enllaços a altres adreces d’accés lliure a la xarxa. Està composta d’uns apartats de lliure accés i una àrea privada d’accés exclusiu per als associats.

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), www.apttcb.es o www.apttcb.cat posa a la seva disposició la següent informació:

1)     Els dominis www.apttcb.es i www.aptttcb.cat, han estat registrats per l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears.

2)     L’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (CIF.G08833113), és una associació inscrita en el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb domicili al Carrer Lepant, nº 235 (08013) Barcelona.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic a la següent adreça webmaster@apttcb.cat, o bé telefònicament al número 932652728.

3)    Entre altres serveis, www.apttcb.es o www.apttcb.cat ofereix un servei d’informació i consulta que es dona mitjançant pàgines pròpies i enllaços a altres webs de lliure accés.

4)    www.apttcb.es o www.apttcb.cat, d’acord amb el previst en l’article 17.1 de la LSSICE, eliminarà o inutilitzarà aquells enllaços a continguts o directoris o instruments de recerca en el supòsit de què l’activitat o informació a la que remeten sigui il·lícita o lesionin béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització.

5)    Per a remetre qualsevol informació en aquest sentit es podrà enviar un correu electrònic a la següent adreça webmaster@apttcb.cat.  

 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DEL PORTAL


L’usuari es compromet a utilitzar el portal conforme a l’establert en aquest avís legal. En cap cas, l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balearsserà responsable dels danys que pogués ocasionar l’USUARI per l’ús erroni o indegut del Portal o de qualsevol servei o contingut derivat del mateix en relacions amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l’USUARI del Portal.

L’USUARI  podrà ser donat d’ alta al sistema per tal de poder accedir a l’àrea reservada pels associats quan l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears consideri que compleix amb els requisits establerts per obtenir la condició d’ usuari. Per tal de poder accedir a la seva àrea privada dels associats s’ haurà de validar amb un mom d’ usuari i contrasenya, essent aquest nom d’ usuari i contrasenya unipersonal, secreta, intransferible i sota la responsabilitat del propi usuari, qui tindrà el deure de protegir la confidencialitat de la contrasenya i de que no es realitzi un ús fraudulent de la mateixa; ja que tan sols el propi usuari serà el responsable dels usos que es realitzi en la plana web quan s’ hagi accedit amb el seu nom d’ usuari i contrasenya.
Si l’ usuari creu que  el nom d’ usuari i contrasenya s’ esta utilitzant per persona diferent a ell, ho haurà de comunicar a l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears  per tal de realitzar els canvis necessaris per evitar accessos indeguts per persona diferent a l’ usuari.

L’USUARI , una vegada validat com a tal i dins de l’ àrea dels associats podrà incloure, modificar o suprimir informació al seu respecte, essent el propi usuari l’ únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que de forma voluntària faci constar, així com de la fotografia que pot incloure en les seves dades de contactes, que serà visible per tots els associats, sense que en cap cas l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears  intervingui en la inclusió de la fotografia o modificació de qualsevol de les dades, a excepció que així ho demani el propi usuari a L’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears.

L’USUARI assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per incompliment de l’establert en el present avís legal.

L’USUARI, excepte autorització prèvia, expressa i escrita de l’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, es compromet a utilitzar la informació continguda en els Serveis de www.apttcb.es o www.apttcb.cat, (incloent les consultes a assessories), exclusivament per a les seves pròpies necessitats i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial dels Serveis als que té accés.

L’USUARI del portal es compromet a no utilitzar el portal o els seus serveis i continguts de forma contrària al disposat per la legislació vigent que sigui d’aplicació.

L’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts del Portal quan l’associat hagi incomplert les obligacions contingudes en els Estatuts de l’Associació.
De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

CONTINGUTS DEL PORTAL


L’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren la seva pàgina web, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan ho consideri convenient, d’acord amb les necessitats del servei que presta bàsicament als seus associats.

L’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a las webs a les que es pugui accedir des de la seva pàgina. 

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE TÈCNICS TRIBUTARIS DE CATALUNYA I BALEARS, CIF: G 08833113. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

 

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: C/ Lepant, n 235 baixos, 08013 Barcelona (Barcelona), o bé, enviar un correu electrònic a webmaster@apttcb.cat.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aquesta web és propietat de l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE TÈCNICS TRIBUTARIS DE CATALUNYA I BALEARS. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per l’ASSOCIACIÓ, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.


Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de l’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE TÈCNICS TRIBUTARIS DE CATALUNYA I BALEARS l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

 

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de l’ASSOCIACIÓ.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

 

Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic: webmaster@apttcb.cat.