Fitxa d'activitat - Aula formativa

Curs per Zoom COMPTABILITAT GENERAL - NIVELL MIG (15 hores lectives)

13-02-2024 , 15-02-2024 , 20-02-2024 , 22-02-2024 , 27-02-2024 , 29-02-2024
De 9.30 a 12.00 h.
PLATAFORMA ZOOM
Amb inscripció de pagament
Modalitat virtual

Membre del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: 195,00 €
No associat: 425,00 €

Ponents

En José Luis Giral Tricas, Graduat en Direcció Financera i Comptabilitat. Màster en Tributació i Assessoria Fiscal (Udima-CEF). Expert Comptable Acreditat REC i AECA. Tècnic Tributari.


Descripció

Un any més, us presentem aquest Curs de Comptabilitat General, de nivell intermig, tot i que en algunes qüestions el nivell serà una mica més exigent, però que estem segurs serà del vostre interès i del de les persones que col·laboren als vostres despatxos.

La comptabilitat és cada dia més important, ja que a més de la pròpia importància pels nostres clients, serveix com a prova documental en inspeccions i en multitud de situacions mercantils i jurídiques. No podem oblidar que amb la implantació de les "inspeccions limitades", l'Administració ens demanarà la comptabilitat en format electrònic, amb l'aportació del diari en format Excel, gràcies al qual, i amb l'aplicació de taules dinàmiques i filtres, podran accedir als moviments i assentaments de forma ràpida i selectiva. Per tant, la nostra millor defensa serà una bona comptabilització.

D'altra banda, amb la implantació de la factura electrònica i l'operativa d'informació que molt probablement entrarà en vigor aviat, les possibilitats d'actuació estaran més restringides i la comptabilitat serà altre cop essencial.

En aquest curs tractarem les normes i obligacions comptables, però també els aspectes més importants en la confecció de la comptabilitat dels nostres clients, sempre amb el suport de nombrosos exemples pràctics.

PROGRAMA

NORMATIVA, OBLIGACIONS I CIRCUIT DE COMPRES.
1. Bases de la comptabilitat, cicle comptable i obligacions comptables, CCAA i Estats Financers.
2. L'IVA i el seu impacte a la comptabilitat.
3. Cicle compres: Compres en general, cost d'adquisició i de producció.
4. Valoració d'existències.
5. Despeses de personal i generals.
6. Exemples diversos del tema amb Excel.

CIRCUIT DE VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS.
1. Vendes i/o prestació de serveis. Normativa i valoració.
2. Treballs en curs. Valoració i imputació.
3. El marge brut.
4. Correlació d'ingressos i despeses i el tall doperacions.
5. Altres ingressos d'explotació.
6. Exemples diversos del tema amb Excel.

IMMOBILITZATS.
1. Formes d'adquisició dels immobilitzats: compra, lísing, aportació, etc.
2. Immobilitzats intangibles.
3. Immobilitzats materials.
4. Amortitzacions i deterioraments.
5. Baixa d'immobilitzats, per venda, per aportació o per altres motius.
6. Exemples diversos del tema amb Excel.

COMPTES FINANCERS.
1. Clients i proveïdors.
2. Deutors i creditors.
3. Comptes amb parts vinculades: Socis i administradors i empreses del grup.
4. Inversions financeres.
5. Comptes bancaris, pòlisses i préstecs i operacions de lísing.
6. Exemples diversos del tema amb Excel.

PATRIMONI NET.
1. Fons propis, composició i situacions irregulars. Aportacions Compte 118.
2. Reserves legals, voluntària i especials.
3. Aprovació del resultat (romanent): A reserves, dividends i compensació de pèrdues.
4. Imputació de despeses a patrimoni: despeses d'altres exercicis.
5. Subvencions d'explotació i de capital.
6. Exemples diversos del tema amb Excel.

EXEMPLES DE COMPTABILITATS DIVERSES.
1. Punts a tenir en compte en la confecció de la comptabilitat.
2. Comptabilitat en empreses comercials i de serveis.
3. Comptabilitat en empreses de fabricació i construcció.
4. Comptabilitat en empreses patrimonials i personals.
5. ​​Resum del curs i preguntes.