Fitxa d'activitat - Aula formativa

Barcelona - Seminari DECLARACIÓ DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS

02-07-2024
De 10.00 a 13.00 hores
PRESENCIAL: Seu Central de l'APttCB. C/ Lepant, 235, baixos. Barcelona. VIRTUAL: Plataforma Zoom.
Amb inscripció de pagament
Modalitat presencial i virtual

Membre del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona: 48,00 €
No associat: 125,00 €

Ponents

amb en Josep Mª Noguera, Llicenciat en ADE i en Ciències Econòmiques. Auditor i Censor Jurat de Comptes. Servei Consultoria Fiscal APttCB.


Descripció

Farem l’anàlisi de les principals diferències permanents i temporànies, els nous incentius fiscals aplicables al 2023 en la confecció del model 200, i mencionarem novetats com les amortitzacions vinculades a energies renovables i adquisició de determinats vehicles, l’aplicació del tipus impositiu del 23%, els incentius fiscals a les empreses de reduïda dimensió i els de caràcter general, i algunes particularitats fiscals dels diferents tipus de societats, entre d’altres.

Esmentarem també aquelles qüestions rellevants, referides a les dades fiscals i criteris rellevants del model 200.

PROGRAMA

1. Principals novetats fiscals de l’exercici 2023: Llibertat d’amortització instal·lacions amb energia renovable; acceleració d’amortitzacions de determinats vehicles, tipus gravamen reduït 23%, empreses emergents, mesura temporal en la determinació de la base imposable consolidada, règim fiscal especial Illes Balears, i d’altres.

2. Dades fiscals AEAT a contrastar i magnituds rellevants: xifra de negoci, despeses de personal, dades IAE, informació de caràcter mercantil, sancions tributàries i d’altres partides fiscalment no deduïbles, informació de les diferències temporànies, etc.

3. Anàlisi de la informació rellevant i aspectes principals del Model 200: Ajustos fiscals més significatius en la conciliació resultat comptable i Base Imposable: diferències permanents i temporànies, i informació necessària a mencionar i consignar en la declaració de l’Impost sobre Societats.

4. Prevencions tributàries: Com afrontar una diferència de l’Impost sobre beneficis comptabilitzat si difereix la quota de liquidació resultant en el model 200 de l’exercici fiscal 2023?. Ajustos comptables d’actius i passius d’exercicis anteriors: problemàtica i transcendència tributària; rellevància dels moviments financers societaris realitzats de cobraments i pagaments (comptes de socis i d’altres, justificants en moviments bancaris).

5. Aspectes relatius a diferents tipus societaris: societats patrimonials, societats holding, societats de caràcter professional amb escassa estructura (criteris AEAT), societats que formen part de grup mercantil, entitats dedicades a l’arrendament d’habitatges (bonificació aplicable i criteris), etc. Especificitats en la pròpia declaració mod. 200.

6. Actualització tributària dels criteris retributius dels administradors: darreres sentències i aplicabilitat de la seva deducció fiscal. Art. 15 de la LIS.

7. Aplicació d’incentius fiscals de les empreses de reduïda dimensió: Criteris de grup en la seva aplicabilitat, d’acord a l’art. 101 i següents. Aplicació de la reserva d’anivellament.

8. Tipus impositius: empreses que iniciïn noves activitats de caràcter general i les qualificades com “empreses emergents” i novetats a tenir en compte en l’exercici 2023 d’empreses amb xifra de negocis inferior a 1.000.000 €.

9. Compensació de Bases Imposables negatives: comprovació per part de l’AEAT (10 anys). Sentència Tribunal Suprem respecte el “dret d’opció” en la seva compensació.

10. Reducció de la base imposable (Reserva de Capitalització) i els seus criteris, deduccions per a la realització de determinades activitats: I+D i criteri d’aplicabilitat per part de la DGT en deduccions d’exercicis anteriors, Patent Box, creació de llocs de treball per persones amb discapacitat, etc.

11. Exempció parcial per dividends percebuts en la participació en altres societats, i per la transmissió de participacions (art. 21 Llei 27/2014 IS). Ajustos en la liquidació de l’Impost sobre Societats.