Objectiu del club

En l'estudi de la tributació de l'IVA d'operacions empresarials o professionals que es realitzen habitualment, s'ha de fer especial atenció a la complexa normativa, la doctrina administrativa i la jurisprudència que incideix sobre el tribut i el regula.

A més, l'àmplia casuística d'aquestes operacions, així com la varietat de circumstàncies concurrents en determinats casos, pot portar a situacions d'inseguretat pel que fa a la tributació, que afecten la presa de decisions.

Per això, es considera necessari, a fi de poder evitar riscos d'actuacions administratives i de les sancions que se'n poden derivar, poder efectuar una adequada planificació fiscal i també una adequada actualització sobre el conjunt normatiu que regula el tribut, així com aprofundir en l'estudi de la tributació en determinades operacions econòmiques en l'àmbit de l'IVA.

Aquest és l'objectiu perseguit pel que s'anomena Club de l'IVA, reduït a de 25 membres interessats en aprofundir i estar al dia en l'estudi de la tributació en l'IVA.

La sistemàtica de funcionament es basarà en un tema semestral de debat proposat pel coordinador, en el que s'anirà aprofundint al llarg del període, sense prejudici de que es puguin comentar altres qüestions i novetats.

Per al 2020, els temes seran els següents:
1. Fiscalitat Immobiliària.
2. Fiscalitat de l’arrendament dels habitatges turístics.

També es disposarà a l’espai del Club de píndoles formatives per visualitzar en qualsevol moment, i debatre sobre les mateixes.

Així mateix, a la plataforma del Club es facilitarà el material, es podrà incorporar documentació, i servirà per poder intercanviar opinions dels participants sobre temes per ells proposats sota la supervisió del coordinador, que així mateix podrà promoure discussions o canvis d'opinió sobre determinats temes.