Objectiu del club

En l'estudi de la tributació per l'Impost sobre el Valor Afegit (en endavant IVA) d'operacions empresarials o professionals que es realitzen habitualment, s'ha d'atendre especialment a la complexa i extensa xarxa que composa la normativa, la doctrina administrativa i la jurisprudència (tant comunitària, com interna) que incideixen sobre el tribut i el regulen.

A més, l'àmplia casuística tributària d'aquestes operacions, així com la varietat de circumstàncies concurrents en determinats casos, pot portar a situacions d'inseguretat en quant a la tributació d'aquestes operacions, que afecten a la presa de determinades decisions.

Per això, es considera necessari, amb la finalitat de poder evitar riscos d'actuacions administratives o de les sancions conseqüència d'aquestes, així com per poder efectuar una adequada planificació fiscal de les operacions econòmiques, "estar al dia" sobre el conjunt normatiu que regula el tribut, així com profunditzar en l'estudi de la tributació en l'IVA d'aquestes operacions econòmiques habituals referides anteriorment.

Aquest és l'objectiu perseguit per el que es denomina Club de l'IVA, en principi reduït a un número limitat de persones interessades en profunditzar i, estar al corrent en l'estudi de la tributació en l'IVA.

Per això, es realitzaran sessions presencials periòdicament, en les que es tractaran temes proposats, sol·licitats prèviament, bé pel coordinador del grup o pels propis assistents. En el cas d'existir novetats (legislatives, de criteris administratius, jurisprudència,…) es podran convocar altres reunions del grup amb l'objectiu de poder comentar-les.

Així mateix, a través del Foro, es facilitarà material i es podrà incorporar documentació, que servirà per poder intercanviar opinions dels participants sobre temes per ells proposats, sota la supervisió d'un coordinador que, així mateix, podrà promoure discussions o canvis d'opinió sobre determinats temes.