Inicio - Agenda - Webinar NOVA LLEI DE REPRESSIÓ DEL FRAU FISCAL I COMENTARIS D'INTERÈS SOBRE DOCTRINA I JURISPRUDÈNCIA

Agenda

Añadir a destacados:

Webinar NOVA LLEI DE REPRESSIÓ DEL FRAU FISCAL I COMENTARIS D'INTERÈS SOBRE DOCTRINA I JURISPRUDÈNCIA


Ponentes

En Vicente Arbona, Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la UNED. Funcionari de Carrera del cos Tècnic d'Hisenda. Servei de Consultoria Fiscal i Coordinador del Club de l'IVA de l'APttCB.


Descripción

1ª Part COMENTARIS A ALGUNES QÜESTIONS DE LA NOVA LLEI DE REPRESSIÓ DEL FRAU FISCAL

1. Les modificacions relatives a la regulació dels pagaments en efectiu. Nous límits.

2. El nou valor de referència. La seva incidència en ITP i AJD, ISD, IP i en IRPF.
2.1. El valor de referència.
2.2. La modificació de la base imposable en la llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre successions i donacions.
2.3. La modificació de la base imposable en el text refós de la llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel RDL 1/1993, de 24 de setembre.
2.4. La inclusió del valor de referència en la base imposable dels bens immobles en l’impost sobre el patrimoni.
2.5. La incidència del valor de referència en el càlcul dels guanys patrimonials en IRPF.

3. La reforma de la LGT.

4. Les reformes operades en IRPF.

 2ª Part: COMENTARIS DOCTRINA DE LA DGT, RESOLUCIONS DEL TEAC I SENTÈNCIES JUDICIALS D’INTERÈS PER AL TANCAMENT FISCAL DE L’ANY 2021

CONSULTEU AQUÍ EL PROGRAMA AMPLIAT

Fecha

21-12-2021


Lugar

PLATAFORMA ZOOM


Horario

De 10.00 a 13.00 hores.


Precios

3r asistente y no ejercientes. CUOTA GLOBAL 2 plazas sin cargo : 59,00 €

No asociado : 140,00 €