Inici - Requisits per associar-se

Requisits i documentació necessària per ser Tècnic Tributari

D’acord amb l’article 6è. Bis del Règim Estatutari de l’Associació, es requereix:

 

1. Disposar d’ alguns dels títols acadèmics següents:

a) Llicenciat en Dret, en Ciències Econòmiques, en Ciències Empresarials, Intendent Mercantil, o d’altres titulacions superiors relaciones directament amb el sistema tributari espanyol.

b) Graduat Tributari i Comptable de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona, Diplomat en dret, en Ciències Empresarials, Professorat Mercantil, o qualsevol títol de Grau Mig directament relacionat amb el sistema tributari espanyol.

c) Batxillerat Superior, Batxillerat Unificat Polivalent o títol de Grau Superior o mig no relacionat amb el sistema tributari espanyol i, a més a més, Diplomatura en Dret Tributari, expedit per un centre autoritzat pel Ministeri d’Educació i Ciència.

d) Serà potestatiu de la Junta Directiva, depenent dels coneixements teòrics o pràctics aportats amb l’expedient, la realització de proves d’accés a totes aquelles sol·licituds que compleixen els requisits de l’apartat C.

2. Certificat d’Antecedents Penals (no obligatori).
3. Fotocòpia del D.N.I.
4. Declaració Jurada, relativa a les activitats desenvolupades per l'interessat/da durant els últims cinc anys.
5. Declaració Jurada de no haver estat condemnat/da a penes que l’inhabilitin per a l’exercici de funcions públiques i de la professió i, en cas contrari, la d’haver sol·licitat i obtingut la seva rehabilitació en el Registre de Penals.
6. Quatre fotografies del sol·licitant de mida carnet.

ABONAMENT de l'aportació inicial i de la quota trimestral, així com l'import corresponent a la Prima de l'Assegurança Col·lectiva de Responsabilitat Civil General.

Sol·licita més informació

Sol·licitud d'ingrés