Los Técnicos Tributarios presentan en el Parlament Balear sus alegaciones a los impuestos de Sucesiones y Transmisiones

22 Septiembre 2023
Los Técnicos Tributarios presentan en el Parlament Balear sus alegaciones a los impuestos de Sucesiones y Transmisiones

Les mesures previstes en el Decret Llei 4/2023 s’haurien d’ampliar als habitatges de nova construcció i bonificar el 100% de l’impost d’Actes Jurídics Documentats.
L'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (APttCB), que representa a més de 1000 professionals del sector fiscal i tributari de Catalunya i les Illes Balears, acaba de presentar en el registre del Parlament de les Illes Balears un conjunt d'al·legacions sobre el Projecte de llei diamant del Decret llei 4/2023, del 18 de juliol, que suprimeix i redueix l'Impost de Successions i Donacions (ISD) i l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP).

Els Tècnics Tributaris consideren que, les modificacions introduïdes pel Govern Balear en el Decret llei 4/2023, són encertades donada la idiosincràsia de les illes però que encara té marge de millora en determinats apartats.

En referència a l'article Primer i Segon, per exemple, sol·liciten que la bonificació en l'Impost de Transmissions es pugui aplicar sobre els immobles de més valor que l'indicat en la normativa (270.151,20€), essent aquest el límit exempt i liquidant només per l'excés de valor que superi aquest import. A més, per a les illes d'Eivissa i Formentera, on els preus dels immobles són més elevats, l'import exempt es podria elevar fins als 350.000€.

Alhora demanen incloure els immobles de nova construcció que, encara que tributen per IVA i les Comunitats Autònomes no tenen competència en aquest impost, també contemplen les despeses d'Actes Jurídics Documentats (AJD), vinculats a les operacions de primeres còpies d'escriptures i actes notarials. Un impost en el qual el Govern Balear sí té competències i que podria ser 100% bonificable.

Sobre l'article Tercer del Projecte de llei diamant del Decret llei 4/2023, en l'apartat 2 diu, “el cual no puede superar en cada caso el valor real”. En aquest punt els Tècnics Tributaris recorden que la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, en el preàmbul VII disposa: “Tanto en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se modifica la base imponible del impuesto, sustituyendo el valor real por valor, concepto que se equipara al valor de mercado. La determinación del valor real ha sido fuente de buena parte de litigios de estos impuestos por su inconcreción. A este respecto, el Tribunal Supremo ha manifestado que no existe un valor real, entendido este como un carácter o predicado ontológico de las cosas, y ha establecido como doctrina jurisprudencial que, cuando exista un mercado de los bienes de que se trate, el valor real coincide con el valor de mercado.”
Un dels principals objectius del valor de referència, previst en la Llei 11/2021, és evitar la taxació pericial contradictòria, a més d'augmentar la seguretat jurídica. Per això l'APttCB, demana substituir el terme de valor real per valor de referència incrementat per equiparar-lo al valor de Mercat i poder aconseguir, en els casos de futures transmissions, una màxima bonificació, tant en el ISD com en el possible guany o pèrdua patrimonial en l'IRPF segons el que es disposa en l'article 36 de la LIRPF.

En el document d'al·legacions a més d'aclarir conceptes i termes, per donar més seguretat jurídica, també s'exposa la casuística de les herències en les quals es fa impossible repartir l'herència de forma exactament igual, quan en el cabal hi ha béns indivisibles, i que pot comportar excessos d'adjudicació, que en molts casos no poden ser compensats per falta de recursos dels cohereus no adjudicataris, havent de tributar per Donacions, i fins i tot, en alguns casos, per al donant, tributar per guany patrimonial en l'IRPF. Davant els esmentats excessos i sempre que els hereus arribin a acords en la partició, els Tècnics Tributaris proposen bonificar al 100% els excessos rebuts per herència en l'Impost de Successions i Donacions inter vivos.

Com a associació de professionals, l'APttCB assegura que continuarà treballant activament en aquells processos i accions relacionades amb la política fiscal i tributària de Balears, i animarà a altres col·lectius a sumar-se a aquelles iniciatives que afavoreixin la seguretat jurídica, com a peça fonamental per a professionals i contribuents.